Zasoby GHS

Zasoby GHS

Fioletowa księga GHS (2015) zawiera branżowe standardy wzorcowe z zakresu GHS


Europa

UNECE, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych
Unijne informacje z branży chemicznej dla MŚP
ECHA – Europejska Agencja ds. Chemikaliów

 

Stany Zjednoczone

Portal OSHA GHS
GHS – dokument porównawczy OSHA HCS
EPA


Kanada

Kanadyjski Ośrodek ds. BHP i informacji GHS
WHMIS 2015


Świat

Ogólnoświatowe ramy czasowe wdrożenia
UNITAR; dokumenty zawierające wytyczne, zasoby wiedzy i materiały szkoleniowe: GHS


Dokument referencyjny: Skrótowce stosowane w branży:

 • ANSI: Amerykański Instytut Normalizacyjny
 • APEC: Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku
 • ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów
 • CA: właściwy organ
 • CAS: baza wiedzy z zakresu chemii
 • CBI: poufne informacje handlowe
 • CFR: Kodeks Przepisów Federalnych
 • CG/HCCS: grupa koordynacyjna ds. harmonizacji systemów klasyfikacji chemicznej
 • CPSC: Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich
 • DOT: Departament Transportu
 • EINECS: Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym
 • EPA: Agencja Ochrony Środowiska
 • EU: Unia Europejska
 • FIFRA: ustawa federalna o środkach owadobójczych, grzybobójczych i gryzoniobójczych
 • GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
 • HCS: Normy Informowania o Zagrożeniach
 • IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
 • IFCS: Międzynarodowe Forum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
 • ILO: Międzynarodowa Organizacja Pracy
 • IOMC: Międzyorganizacyjny Program Bezpiecznego Zarządzania Chemikaliami
 • ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
 • IUPAC: Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
 • LD50 : Dawka śmiertelna 50mg/kg: miligramów na kilogram
 • SDS: Karta charakterystyki produktu
 • NAFTA: Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
 • OSHA: Zarząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • QSARs: ilościowe zależności pomiędzy strukturą i aktywnością
 • SDS: Karta charakterystyki produktu
 • SME: Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • TFHCL: grupa zadaniowa ds. harmonizacji klasyfikacji i oznakowania
 • TSCA: ustawa o kontroli substancji toksycznych
 • ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • UNCED: Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju
 • UNCETDG: Komitet Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Transportu Materiałów Niebezpiecznych
 • UNCETDG/GHS: Komitet Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Transportu Materiałów Niebezpiecznych oraz ds. Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
 • UNITAR: Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań i Szkoleń
 • WG: grupa robocza
 • WHMIS: System Informowania o Materiałach Niebezpiecznych w Miejscu Pracy
 • WSSD: Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju