Przegląd GHS


Kompleksowa, globalna strategia zgodności z GHS

Zapewnienie ciągłej zgodności z przepisami dla środków chemicznych może być w przypadku przedsiębiorstwa procesem bardzo złożonym, wymagającym wdrożenia wydajnego zarządzania dokumentami ustawowymi. Obowiązujące na całym świecie przepisy podlegają nieustannym modyfikacjom i aktualizacjom. Lisam Systems oferuje globalne rozwiązanie z zakresu BHPiOŚ, dzięki któremu karty charakterystyki oraz etykiety będą zawsze zgodne z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi regulacjami prawnymi z zakresu środków chemicznych, takimi jak GHS, CLP i REACH.

GHS w Europie

GHS, czyli Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) to ujednolicone i zintegrowane kryteria klasyfikacji i informowania o zagrożeniach (oznakowanie i karty charakterystyki SDS) dla produktów chemicznych (substancji i mieszanin) ze względu na stwarzane przez nie zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Na podstawie wprowadzonego przez ONZ systemu GHS Unia Europejska (UE) przyjęła 16 grudnia 2008 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Rozporządzenie CLP obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich.

Rozwiązania do efektywnego zarządzania zgodnością z GHS

Oferowane przez Lisam rozwiązanie dla przedsiębiorstw ExESS® umożliwia tworzenie, zarządzanie i dystrybucję zgodnych z GHS kart charakterystyki (SDS) oraz etykiet dla wszystkich głównych branż. Wykorzystuje ono w tym celu zintegrowane katalogi fraz ustawowych oraz informacji z zakresu transportu dostępne w niemal 50 językach. Stworzone w oparciu o elastyczną i skalowalną technologię Microsoft .NET oprogramowanie ExESS to globalna, przyjazna i modyfikowalna platforma do tworzenia i dystrybucji dokumentacji SDS wyposażona w wielojęzyczny interfejs użytkownika, a także umożliwiająca generowanie wielojęzycznych dokumentów.

Oto niektóre z najważniejszych zalet i funkcji oprogramowania ExESS® służącego do zapewnienia zgodności z GHS:
 • klasyfikacja GHS w oparciu o stan fizyczny, dane toksykologiczne i ekotoksykologiczne lub oficjalne listy
 • Możliwość sklasyfikowania substancji oraz mieszanin według różnych wersji GHS
 • ONZ: Globalnie Zharmonizowany System, edycja czwarta — SDS UN
 • Europa: Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie (CLP), substancje i mieszaniny — SDS EU (Reach Załącznik II) zgodnie z 435/200
 • Japonia: GHS Japonia — SDS Japonia zgodnie z JIS Z 7250/2005
 • Brazylia: GHS Brazylia — SDS Brazylia zgodnie z ABNT NBR 14725-4
 • Stany Zjednoczone: GHS USA — HazCom 2012 zgodnie z Rejestrem Federalnym 17574 (29 CFR sekcje 1910, 1915 i 1926)
 • Chiny: GHS Chiny —SDS Chiny zgodnie z GB/T16483-2008
 • Korea: Integracja danych z bazą danych LOLI
 • Tajwan: Integracja danych z bazą danych LOLI
  • Aktualizacje dla istniejących kart charakterystyki i etykiet
  • Otwarta wymiana danych i odnośniki do baz danych podmiotów zewnętrznych
  • Itd.
Treści ustawowe GHS

Proponowane przez Lisam treści GHS obejmują listy oraz dane chemiczne, fizyczne, toksykologiczne i ekotoksykologiczne niezbędne do przeprowadzenia klasyfikacji GHS. Poza tym ExESS udostępnia wiele innych katalogów treści. Te z nich, które zawierają treści klasyfikacyjne GHS obejmują na przykład: europejską bazę danych ChemADVISOR LOLI, załącznik VI, amerykańską listę z ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA), japońską listę Państwowego Instytutu Technologii i Badań (NITE) i wiele innych dokumentów.