Zarządzanie chemikaliami


Oferowane przez Lisam oprogramowanie oraz treści zapewniają wydajne i skuteczne zarządzanie wszystkimi informacjami materiałowymi związanymi ze zgodnością z przepisami, informowaniem o zagrożeniach, sprawozdawczością z dziedziny ochrony środowiska oraz z gospodarką zapasami na każdym etapie cyklu życia produktu.

Z punktu widzenia użytkownika, niewątpliwą zaletą ExESS® jest możliwość uzyskania dostępu do wszystkich wymaganych danych z zakresu zgodności oraz zarządzania środkami chemicznymi z poziomu jednej bazy danych, a także generowania właściwych dla zakładu list kontrolnych środków chemicznych, ustalania podziałów klasyfikacyjnych w zależności od sposobu użytkowania, lokalizowania, funkcji itd. Inne z powiązanych obszarów specjalnych obejmują:

  • zapasy środków chemicznych
  • karty charakterystyki produktu: SDS (MSDS) – ES – eSDS
  • zarządzanie etykietami
  • arkusze instrukcji bezpieczeństwa
  • ocenę ryzyka w miejscu pracy
  • REACH, CLP, SEVESO, APEX
  • pozwolenia
  • składowanie materiałów wybuchowych
  • rejestr odpadów niebezpiecznych