Śledzenie ilości


Śledzenie ilości substancji ExESS® upraszcza i automatyzuje wymaganą ustawowo procedurę śledzenia i raportowania ilości.

Obecnie funkcja śledzenia ilości substancji dostępna jest dla:

  • śledzenia ilości substancji REACH na potrzeby obliczania przedziałów tonażowych wymaganych w UE;
  • obliczania ilości substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) wg REACH w mieszaninach oraz specyfikacjach materiałowych (BOM) wymaganych w UE;
  • obowiązujących w USA raportów z aktualizacji zapasów (IUR), obejmujących zarówno śledzenie ilości, jak i aktualizację danych do EPA poprzez zautomatyzowany link www eIUR-Web dostępny w oprogramowaniu ExESS;
  • obowiązującej w Japonii ustawy o kontroli substancji chemicznych (CSCL);

Śledzenie ilości substancji REACH (UE)

Śledzenie ilości substancji w ExESS opiera się na usystematyzowanych danych wejściowych obejmujących ilości rynkowe środków chemicznych, skład produktów, parametry REACH istotne z punktu widzenia obliczeń, przydział środków chemicznych w rozbiciu na podmiot prawny (LE), zakład, jednostkę biznesową (BU) oraz inne określone informacje. Najważniejsze funkcje oprogramowania ExESS związane ze śledzeniem ilości substancji REACH obejmują:

  • zautomatyzowane obliczanie przedziałów tonażowych w rozbiciu na podmiot prawny;
  • zautomatyzowane alarmy informujące o osiągnięciu limitu przez daną ilość;
  • eksport do arkusza Excel® w celu graficznego przedstawienia danych;
  • symulacje ilości szacunkowych;
  • raporty sparametryzowane z tabelami przestawnymi.
Obliczanie ilości substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) wg REACH w mieszaninach oraz specyfikacjach materiałowych

Obliczenia te opierają się na zgromadzonych danych na temat składów mieszanin oraz specyfikacji materiałowych BOM. W oparciu o CAS, EC oraz numery indeksów EC oprogramowanie ExESS śledzi znajdujące się na liście substancje wzbudzające szczególnie duże obawy SVHC i oblicza zawartość procentową (wagowo) w danej strukturze. ExESS może tworzyć wykazy, przeglądy i listy zgodne z wymogami przepisów REACH. Te informacje i obliczenia służą do uzupełnienia sekcji 15 oraz sekcji 3 rozszerzonej karty charakterystyki produktu (eSDS) zgodnie z załącznikiem II do REACH.

Śledzenie ilości CDR (USA)

Śledzenie ilości ExESS stosuje się obecnie w USA zgodnie z wymogami raportowania danych o środkach chemicznych (CDR). Zgodne z opracowaną przez OSHA normą HAZcom 2012 śledzenie ilości ExESS obejmuje, oprócz śledzenia ilości substancji, śledzenie stopnia narażenia pracownika oraz śledzenie używania, a także, specyficzne dla poszczególnych branż, śledzenie związane z poufnymi informacjami handlowymi (CBI). Śledzenie ilości ExESS zawiera specjalną funkcję raportowania „Eksport do e-CDRweb”, która automatyzuje tworzenie przez stronę www pliku XML z danymi do przesłania, co znacznie upraszcza procedurę przekazywania informacji CDR na stronie internetowej amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (USEPA).

Śledzenie ilości CSCL (Japonia)

Oprogramowanie ExESS można zastosować do śledzenia ilości zgodnie z japońskimi wymogami zawartymi w przepisach dotyczących śledzenia ilości ustawy o kontroli substancji chemicznych (CSCL).