Środki chemiczne oraz specjalistyczne środki chemiczne


Elastyczny i intuicyjny System zarządzania środkami chemicznymi ExESS® oferuje bardzo szeroki zestaw funkcji przeznaczonych do zapewnienia optymalnego sposobu codziennego zarządzania środkami chemicznymi.

Branża producentów środków chemicznych musi sprostać rosnącym wymaganiom wynikającym z konieczności dostosowania się do obowiązujących przepisów i zapewnienia zgodności swoich działań. Wymogiem koniecznym jest uzyskanie pełnej przejrzystości na całej długości łańcucha dostaw. Od 1 czerwca 2015 r. GHS obowiązuje dla producentów środków chemicznych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i całego świata. Agencje rządowe, takie jak OSHA oraz Health Canada (WHMIS) wymagają obecnie przeklasyfikowania każdego niebezpiecznego środka chemicznego, a także zastosowanie nowego formatu GHS w kartach charakterystyki (SDS) i etykietach.

Nadążenie za zmieniającymi się nieustannie przepisami możliwe jest wyłącznie dzięki solidnemu systemowi zarządzania BHPiOŚ, który zapewni śledzenie elementów i materiałów wykorzystanych w procesie produkcji, zidentyfikowanie substancji niebezpiecznych oraz zarówno wewnętrzny, jak i obejmujący całość łańcucha dostaw obieg informacji.

Lisam Systems pomaga producentom i przetwórcom środków chemicznych w wyprzedzaniu konkurencji i zapewnieniu zgodności z nieustannie zmieniającymi się przepisami.

Oferowane przez Lisam oprogramowanie oraz treści zapewniają wydajne i skuteczne zarządzanie wszystkimi informacjami materiałowymi związanymi ze zgodnością z przepisami, informowaniem o zagrożeniach, sprawozdawczością z dziedziny ochrony środowiska oraz z gospodarką zapasami na każdym etapie cyklu życia produktu.

Z punktu widzenia użytkownika, niewątpliwą zaletą ExESS jest możliwość uzyskania dostępu do wszystkich wymaganych danych z zakresu zgodności oraz zarządzania środkami chemicznymi z poziomu jednej bazy danych, a także generowania właściwych dla zakładu list kontrolnych środków chemicznych, ustalania podziałów klasyfikacyjnych w zależności od sposobu użytkowania, lokalizowania, funkcji itd.

Niektóre z zagadnień specjalnych objętych rozwiązaniem:

  • zapasy środków chemicznych
  • karty charakterystyki produktu: SDS (MSDS) – ES – eSDS
  • zarządzanie etykietami
  • arkusze instrukcji bezpieczeństwa
  • ocena ryzyka w miejscu pracy
  • REACH, CLP, SEVESO, APEX
  • pozwolenia
  • składowanie materiałów wybuchowych
  • rejestr odpadów niebezpiecznych